ITA2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อประเด็นการประเมินรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
O1โครงสร้างo แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– โครงสร้างการบริหาร
O2ข้อมูลผู้บริหารo แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
 – ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่แสดงข้อมูล หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด – อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาo แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
 – แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อo แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย – ข้อมูลการติดต่อ
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
    แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

O7ข่าวประชาสัมพันธ์o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
– ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียน
– เพจโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
O8Q&Ao แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
– ช่องทาง Q&A
– เว็บไซต์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
– เพจโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
O9Social Networko แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น– เว็บไซต์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
– เพจโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลo แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน– นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อประเด็นการประเมินรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีo แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
O12รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
รอบ 6 เดือน
o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ o11
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
– รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีo แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานo แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
o จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน

– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการo แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ 
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

– คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
– คู่มือปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน
– คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
– คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการo แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

– สถิติการให้บริการประจำปี 2566

O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการo แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E-SERVICEo แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– E-SERVICE

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อประเด็นการประเมินรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
O19แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประจำปี
O20 ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุo แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

– ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนo แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายเดือนปีงบประมาณ2566
O22รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อประเด็นการประเมินรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลo เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O24การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลo แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

– รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลo แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ 
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ 
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อประเด็นการประเมินรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

– Work Flow การรับเรื่องร้องเรียน
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
– บันทึกรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมo แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
– รายงานผลเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อประเด็นการประเมินรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เผยแพร่
O31ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย
No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ. 2566

– รูปภาพหน้าเว็บไซต์โรงเรียน No Gift Policy

O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyo แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
– รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
O33รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
– รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีo แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตo เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
– แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีo แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
– แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปี 2566
O37รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปo แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐo แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
oแสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัต

– ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

O40การขับเคลื่อนจริยธรรมo แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 – คำสั่งโรงเรียนเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
– แนวทางในการปฏฺิบัติตนทางจริยธรรมของโรงเรียน
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐo แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
– รายงานการประเมินจริยธรรมของบุคลากรโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานo แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
– รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานo แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– QR code แบบวัด EIT