โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิมิตร กิ่งเกาะยาว

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวสุมล ขาวล้วน
กรรมการและเลขานุการ

นางพานี กิ่งเกาะยาว
กรรมการ

นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง
กรรมการ

นายวุฒิชัย ช่อเส้ง

 

 กรรมการ

นางสุมาลี  นุ่นเกษ

กรรมการ