กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุไรรัตน์  ลุยจันทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวพรพรรณ  คงรักษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวนพมาศ  สุวรรณสิงห์

ครูชำนาญการ

 

นายวีรยุทธ ยงประเดิม

ครูชำนาญการ

นางสาววรดา  ไชยภักดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร  มัจฉาเชี่ยว

ครูผู้ช่วย

นายอานัส  ดาโอ๊ะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา  ยุทธพงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสอน