นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกนกทิพย์  สามห้วย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย  บัวทอง

ครูชำนาญการ

นางลัดดา  ดวดไธสง

ครูชำนาญการ

 

นายภาพตะวัน  เสมสัน

ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ  คงรักษ์

ครู คศ.1

นางสาวนพมาศ  สุวรรณสิงห์

ครู คศ.1

 

นางสาวจริยา  ยุทธพงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการ