ระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
———————————–

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้

หมวดทั่วไป

ข้อ  ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์” ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ  ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

ข้อ  ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ลงนามแล้วเป็นต้นไป

ข้อ  ๔   ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน

          โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  พ.ศ.๒๕61

ข้อ  ๕  ในระเบียบนี้      

          “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

          “นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

          “ผู้อำนวยการโรงเรียน”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

          “รองผู้อำนวยการ”  หมายความว่า  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

          “หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน” หมายความว่า ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

          “ครู”  หมายความว่า  ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

          “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว  และรับนักเรียนไว้ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

“เวลาเรียน”  หมายความว่า เวลาเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียนจนถึงเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕-๑๖.๐๐ น.  ตามวันที่โรงเรียนเปิดเรียน

ข้อ  ๖ นักเรียนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีโดยอาศัยอำนาจตาม ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อ  ๗          ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 หมวด ๑
การแต่งกาย

ข้อ  ๘  เครื่องแบบนักเรียนหญิง

๘.๑ เสื้อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ผ้าเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป  เป็นเสื้อคล้ายคอพับใน  ตัวสวมศีรษะได้สะดวก  ปกด้านหลังเป็นแบบทหารเรือ  วัดจากต้นคอลงไปไม่เกิน  ๑๐ เซนติเมตร  ใช้ผ้าสอง ชั้นเย็บแบบเข้าถ้ำ  แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อย  ปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง  ๓  เซนติเมตร  ความยาวและความกว้างของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับลำตัวไม่รัดเอว  ริมขอบล่างด้านขวาติดเป็นสามเหลี่ยม กว้างไม่เกิน  ๑๐เซนติเมตร  ผูกโบว์ด้วยผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม  กว้าง  ๕เซนติเมตร  ยาว  ๔๐-๑๐๐ เซนติเมตร  ผูกเป็นเงื่อนกะลาสี  โบว์ที่ผูกจะอยู่ที่แป็กเม็ดแรกของเสื้อ

๘.๒ เสื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป  คอเชิ้ตผ่าอกตลอดที่อก เสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าด้านในกว้าง  ๓  เซนติเมตร  แขนยาวเพียงเหนือศอกเล็กน้อย  ต้นแขนและปลายแขน มีจีบเล็กน้อย  สวมชายเสื้ออยู่ในกระโปรง

๘.๓ กระโปรงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ผ้าสีกรมท่า  เนื้อเกลี้ยง  ด้านหน้าและด้านหลังพับ เป็นกลีบด้านละ  ๓  กลีบ  พับซ้อนกัน  ๑  นิ้ว  พับกลีบออกด้านนอก  เว้นระยะตรงกลางพองาม  ความยาว วัดจากขอบสะเอวถึงใต้หัวเข่า  (เมื่อนั่งเข่าตรงปลายกระโปรงติดพื้นพอดี)

๘.๔ กระโปรงนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ผ้าสีกรมท่า  ต้องพับเป็นกลีบด้านหน้าและ ด้านหลังข้างละ  ๓  กลีบ  พับซ้อน  ๑  นิ้ว  พับกลีบออกด้านนอก  เย็บพับกลับจากขอบกระโปรงลงมา ประมาณ  ๖-๑๒  เซนติเมตร  ความยาวของกระโปรงวัดจากสะเอวถึงใต้หัวเข่า  (เมื่อนั่งเข่าปลายกระโปรงติด พื้นพอดี)

๘.๕ เข็มขัดสำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นเข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลายกว้าง   ๓-๔ เซนติเมตร พอเหมาะกับตัวนักเรียน หัวเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนังสีเดียวกัน ขนาด ๑ เซนติเมตร  สำหรับสอดปลายเข็มขัดใช้คาดทับขอบกระโปรง

๗.๖ รองเท้า – ถุงเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หัวมน ไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน  ๓  เซนติเมตร ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พับปลายสองชั้นทั้ง ๒ ข้างเสมอข้อเท้าไม่ -ต่ำกว่า  ๑.๕  นิ้ว หรือเวลาสวมให้ปลายถุงเท้าอยู่เหนือข้อเท้าไม่ต่ำกว่า 1.5 นิ้ว

ข้อ  ๙  ทรงผมนักเรียนหญิง

๙.๑  นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม กรณีผมสั้น คอตัดตรง ไม่ดัดหรือซอย  ไม่ไว้ผมม้า นักเรียนผู้หญิงที่ไว้ผมยาวให้มัดรวบตึงใช้ยางมัดสีดำเท่านั้น ผูกโบว์สีกรมเรียบร้อย ไม่ดัดหรือซอย  ไม่ไว้ผมม้า ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้น กิ๊บเล็กธรรมดาสีดำเท่านั้น นักเรียนนาฏศิลป์ ให้มัดผมรวบตึงด้วยโบว์สีกรม หรือโบว์ที่โรงเรียนอนุญาตเท่านั้น

กรณีผมสั้น

กรณีผมยาว

 ข้อ  ๑๐ เครื่องแบบนักเรียนชาย

๑๐.๑ เสื้อ  เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  แขนสั้นเพียงข้อศอก  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอก ตลอดมีสาบเสื้อกว้าง ๓ เซนติเมตร  ใช้กระดุมขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร มีกระเป๋าติดราวนม เบื้องซ้าย  ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บใช้สีขาว ความใหญ่ของเสื้อต้องพอดีกับตัว  คือพอเหมาะกับ ร่างกายไม่หลวมหรือคับจนเกินไป

๑๐.๒ กางเกง  เป็นกางเกงสีกรมท่า  แบบกางเกงทรงไทย  ขาสั้น  เหนือเข่า  พ้นกลางสะบ้าประมาณ  ๕  เซนติเมตร  เมื่อยืนตรงส่วนขากว้างห่างจากขาประมาณ  ๘-๑๒ เซนติเมตร  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง  ข้างละ ๑ กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าหลัง  ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง  ๕ เซนติเมตร  ผ่าตรงส่วนหน้า  ติดซิปซ่อนไว้ข้างในก็ได้  เวลาสวมให้กางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย

๑๐.๓ เข็มขัดสีดำ  กว้าง  ๓.๕ เซนติเมตร  ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยม ผืนผ้า  มุมมน  ชนิดหัวกลัดมีปลอก  ๑  ปลอก

๑๐.๔ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ  มีสายผูก  ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน

๑๐.๕ ถุงเท้า  ถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา  สีขาว  ไม่มีลวดลายเวลาสวมให้ปลายถุงเท้าอยู่เหนือ ข้อเท้าไม่ต่ำกว่า 1.5 นิ้ว

๑๐.๖ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

๑๐.๗ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ให้เป็นไปตามที่ กรมการรักษาดินแดนกำหนด

๑๐.๘ ชุดพลศึกษา  ให้ใช้ตามแบบของโรงเรียนที่กำหนดให้ โดยกำหนดให้ใช้แบบชุดพละ กางเกงพละขารวบ (กางเกงวอร์มขาจั้ม)

ข้อ  ๑๑ ทรงผมนักเรียนชาย

๑๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้หากไว้ยาว ด้านข้างหรือด้านหลังจะต้องไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศรีษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อยโดยด้านหน้าจะต้องไม่เลยคิ้ว

๑๑.๒ ห้ามแต่งทรงผม  ย้อมสี  ทาน้ำมันใส่ผม

๑๑.๓ ห้ามนักเรียนชายไว้หนวด  ไว้เครา

ทรงผมที่เหมาะสมกับนักเรียนชาย

ข้อ  ๑๒ การปักตัวอักษรย่อ

๑๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชื่อโรงเรียนให้ปักอักษรย่อ  “ส.ป.”

หมายเลขประจำตัวอยู่ด้านล่าง  ปักเป็นเลขไทย  ที่โรงเรียนกำหนดไว้ด้านขวาและปักชื่อ  –  นามสกุล  ของนักเรียนด้านซ้าย  ตัวประมาณ  ๑.๕  เซนติเมตร  ตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกำหนดที่อกเสื้อ เหนือราวนมด้วยด้ายสีน้ำเงินเข้ม

๑๒.๒ ปักจุด  ด้วยด้ายสีน้ำเงินเข้ม  ปักเป็นจุดหรือดาว  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ประมาณ  ๕ มิลลิเมตร  ตามระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ที่ปกเสื้อด้านซ้าย  ชั้น ม.๑ ปัก ๑ จุด  ชั้น ม.๒ ปัก ๒ จุด  ชั้น ม.๓ ปัก ๓ จุด  ชั้น  ม.๔ ปักดาว  ๑  ดวง  ชั้น  ม.๕ ปักดาว  ๒  ดวง  ชั้น  ม.๖ ปักดาว  ๓  ดวง

เครื่องแบบชุดนักเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น

เครื่องแบบชุดพละ
ระดับ ม.ต้น

เครื่องแบบชุดลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับชั้น ม.ต้น

เครื่องแบบชุดนักเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย

เครื่องแบบชุดพละ
ระดับชั้น ม.ปลาย

ข้อ  ๑๓ กระเป๋าหนังสือ

          นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือเรียน เป็นกระเป๋าตามแบบของโรงเรียนสีดำที่มีตราโรงเรียน เท่านั้นการใช้กระเป๋าเป้ใส่อุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีให้ใช้ เป้สีดำที่มีตราโรงเรียนเท่านั้น  ไม่ติดหรือประดับ  ตกแต่งลวดลายต่างๆ บนกระเป๋า การใช้ถุงผ้าใส่อุปกรณ์ การเรียนหรือของใช้นักเรียน จะมีหรือไม่มีก็ได้  ถ้ามีให้ใช้ถุงผ้าที่มีตราโรงเรียนเท่านั้น  ไม่ประดับหรือตกแต่งสี หรือลวดลาย

ข้อ  ๑๔ ห้ามนักเรียนนำหรือประดับวัสดุหรือสิ่งของดังต่อไปนี้

๑๔.๑ สร้อยทอง  หรือใช้เครื่องประดับใดๆที่มีราคาแพง  ตกแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือร่างกายมา โรงเรียน  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสายสุภาพ และห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องสำอางหรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อการเสริมสวย

๑๔.๒ ห้ามนำวิทยุสื่อสาร  เครื่องเล่นเทป  หรือซีดีชนิดพกพา 

ข้อ  ๑๕ การแต่งกายมาโรงเรียนตามโอกาสต่างๆ

๑๕.๑ การแต่งกายชุมนุมกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของชุมนุมกิจกรรมนั้น

๑๕.๒ เครื่องแบบพลศึกษา

       ๑. กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีฟ้าตามแบบของโรงเรียน

       ๒. เสื้อสีฟ้าตามแบบของโรงเรียน  ปักชื่อ-สกุล  ด้วยด้ายสีเหลืองแบบเดียวกับชุดนักเรียน

       ๓. รองเท้า  นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย  นักเรียนชายใช้รองเท้าผ้า ใบหุ้มส้นสีดำ  หุ้มปลายเท้า  หัวมน  ไม่มีลวดลาย  มีสายรัดหลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  ๑  นิ้ว ถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา สีขาว  ไม่มีลวดลายใดๆ  ไม่บาง  ไม่มีแถบสี  ไม่ใช่ถุงน่อง  หรือถุงเท้าพยาบาล  หรือถุงเท้าทำด้วยลูกฟูกชนิดหนา พับปลายสองชั้นทั้ง  ๒  ข้าง

ข้อ  ๑๖ นักเรียนที่มาติดต่อกับโรงเรียนทุกกรณี    

          ไม่ว่าจะเป็นวันเปิดทำการสอนปกติหรือวันหยุดให้แต่งเครื่องแบบนักเรียน และมีบัตรประจำตัว นักเรียนมาแสดงด้วย

ข้อ  ๑๗ บัตรประจำตัวนักเรียน

๑๗.๑ นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้และนำติดตัวตลอดเวลา

๑๗.๒ บัตรประจำตัวนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้จะหมดอายุเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือลาออก

๑๗.๓ หากบัตรประจำตัวนักเรียนชำรุดหรือสูญหาย ให้นักเรียนติดต่อขอมีบัตรใหม่ที่งาน บัตรประจำตัวนักเรียน   

หมวด ๒
การมาเรียน

ข้อ  ๑๘ นักเรียนต้องมาโรงเรียนในวันที่เปิดทำการสอนทุกวัน และเข้าเรียนทุกชั่วโมง ทุกวิชาตามที่ลง ทะเบียนไว้  ไม่หลบหนีการเรียน  หรือไม่เข้าเรียนช้ากว่าที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ  ๑๙ นักเรียนที่ไม่มาเรียน ซึ่งอาจป่วยหรือมีกิจธุระต้องส่งใบลาทุกครั้งและใบลานั้นต้องมีลายเซ็นชื่อ ผู้ปกครองรับรองด้วยทุกครั้ง

ข้อ  ๒๐ นักเรียนที่ไม่มาเรียนเนืองๆและไม่มีสิทธิ์สอบรายวิชานั้นๆ ต้องขออนุญาตสอบตามระเบียบ การวัดผลและ มีหลักฐานมาแสดงต่อโรงเรียน  เช่น  ใบรับรองแพทย์  หรือหลักฐานอื่นๆ

หมวด  ๓
การตรงต่อเวลา

ข้อ  ๒๑ นักเรียนต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา

ข้อ ๒๒ นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๔๕ น. เพื่อดูแลพื้นที่รับผิดชอบ  เข้าแถวและทำพิธี เคารพธงชาติ ในวันเปิดทำการสอนทุกวัน

ข้อ ๒๓  นักเรียนที่มาไม่ทันเคารพธงชาติหลังเวลา ๐๘.๐๐ น. ต้องเข้าแถวรายงานตัวต่อครูเวรประจำวัน ครูเวร-ประจำสัปดาห์  บริเวณประตูข้างหรือที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนดให้รายงานตัว  ไม่วิ่งเข้าแถวในขณะที่มี พิธีการหน้าเสาธง หากนักเรียนมาเรียนสายเกินกว่า 08.45 น. จะต้องรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียนเพื่อดำเนินการ 2 กรณี คือ หากไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ทำการติดต่อผู้ปกครองรับกลับไปเพื่อปรับปรุง พฤติกรรม กรณีมีเหตุจำเป็นให้แจ้งฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียนเพื่อรับบัตรอนุญาติเข้าห้องเรียน

ข้อ  ๒๔ เมื่อมีสัญญาณเข้าเรียนในแต่ละชั่วโมงให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้เรียบร้อย

ข้อ  ๒๕ เมื่อเลิกเรียน ให้นักเรียนกลับบ้าน  และอยู่ในโรงเรียนไม่เกินเวลา  ๑๗.๓๐ น. เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากโรงเรียน

หมวด๔
การใช้ยานพาหนะมาโรงเรียน

ข้อ  ๒๖ นักเรียนที่มาโรงเรียนโดยพาหนะประจำทางหรือมีผู้รับส่ง  ให้จอดลงที่หน้าประตูโรงเรียนและเดินแถว เข้าโรงเรียน

ข้อ  ๒๗ นักเรียนที่นำพาหนะ  จักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้นำพาหนะ ไปจอดไว้ในสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดห้ามนำพาหนะออกนอกสถานที่จอดรถจนกว่าจะเลิกเรียน หรือได้รับอนุญาตจาก โรงเรียนในกรณีที่นักเรียนนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนแล้วจอดไว้ ภายนอกโรงเรียนถือว่าส่อเจตนาฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียนและรบกวนชุมชน

หมวด  ๕
การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม

ข้อ  ๒๘ นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมอย่างระมัดระวัง  มิให้เกิดการชำรุดและสูญหาย

ข้อ  ๒๙ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดโรงเรียนและชั้นเรียนให้เรียบร้อยและทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ขีดเขียน ทำความสกปรกให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวม

ข้อ  ๓๐ การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมอื่นๆให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของการใช้ ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมนั้นๆ

หมวด  ๖
การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ

ข้อ  ๓๑ นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน และได้ รับอนุญาต จากโรงเรียน  หรือต้องเป็นการนัดหมายจากครูซึ่งได้รับอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว

ข้อ  ๓๒ การมาโรงเรียนของนักเรียนตามข้อ ๓๐ต้องมีหนังสือขออนุญาตของผู้ปกครองแสดงต่อโรงเรียนด้วย และ เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วให้รีบกลับบ้านทันที  จะถือโอกาสเป็นเหตุอ้างเพื่อไปเที่ยวเตร่ที่อื่น ไม่ได้หากโรงเรียนต้องการให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันหยุด ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง

หมวด  ๗
การปฏิบัติตนในโรงเรียน

ข้อ  ๓๓ การออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนในวันเปิดเรียน ช่วงเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ต้องได้ รับอนุญาต จากโรงเรียนก่อน 

ข้อ  ๓๔ เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน  นักเรียนพึงอยู่ในความสงบ  ไม่ส่งเสียงดังอันอาจจะรบกวนผู้อื่นและเมื่อมี เวลาว่างนักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ข้อ  ๓๕ การชี้แจง  ประกาศ  อบรมหน้าเสาธง  หรือในโอกาสที่โรงเรียนจัดให้มีการอบรม  ประกาศหรือติด ประกาศให้ถือเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ข้อ  ๓๖ เมื่อนักเรียนเดินเข้าชั้นเรียน  เปลี่ยนชั่วโมงเรียน  หรือเลิกเรียนให้เข้าแถวและเดินแถวอย่าง เป็นระเบียบ

ข้อ  ๓๗ การเล่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมของโรงเรียนต้องเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายหรือขัดต่อศีลธรรม อันดีงาม

ข้อ  ๓๘ การใช้ห้องพิเศษต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้ห้องพิเศษนั้นๆ

หมวด  ๘
การปฏิบัติตนทั่วไป

ข้อ  ๓๙ นักเรียนต้องไม่เที่ยวเร่ร่อนในที่สาธารณสถาน  อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง  ผู้ปกครอง และโรงเรียน

ข้อ  ๔๐ นักเรียนต้องแสดงกิริยาวาจาหรือการกระทำที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน และต่อบุคคล ทั่วไป

ข้อ  ๔๑ นักเรียนจะต้องไม่มั่วสุมก่อความเดือดร้อนหรือสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่น

ข้อ  ๔๒ นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน  หลังเวลา ๒๒.๐๐น. เว้นแต่ไปกับบิดา  มารดาหรือ ผู้ปกครอง

ข้อ  ๔๓ นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม  เช่น  สถานโสเภณี  บ่อนการพนัน  โรงรับจำนำ  เว้นแต่เป็น ผู้อาศัย  หรือเข้าไปเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น

ข้อ  ๔๔ นักเรียนต้องไม่ไปงานหรือร่วมงานสังสรรค์ที่มีการเต้นรำหรือการแสดงไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น นักเรียน  เว้นแต่ไปกับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง

ข้อ  ๔๕ นักเรียนต้องไม่ปฏิบัติตนในทำนองชู้สาว  หรือในลักษณะที่ทำให้ผู้พบเห็นอาจเข้าใจว่าเป็น ลักษณะชู้สาว  หรือหนทางนำไปสู่ลักษณะชู้สาว

ข้อ  ๔๖ ห้ามนักเรียนเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฏหมาย  และห้ามพนันเพื่อเอาทรัพย์สิน

ข้อ  ๔๗ ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่  สูบกัญชา  ดื่มสุรา  สิ่งเสพติดหรือของมึนเมาต่างๆ หรือมีสิ่งดังกล่าว ไว้ในครอบครอง

ข้อ  ๔๘ ห้ามนักเรียนลักขโมย  พกพาอาวุธ  หรือซ่อนเร้น  หรือมีสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อใช้ใน การประทุษร้าย

ข้อ  ๔๙ การใช้บริการต่างๆ  นักเรียนพึงใช้บริการตามลำดับก่อนหลัง  และเข้าแถวรับบริการอย่างเป็นระเบียบ อันสุภาพชนพึงปฏิบัติ

ข้อ  ๕๐ นักเรียนต้องไม่กระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจบริหารของโรงเรียน  หรือบังคับขู่เข็ญ  ยุยง  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนให้นักเรียนกระทำการเช่นนั้น

ข้อ  ๕๑ นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพต่อครู  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสดงกิริยาอาการที่ขาด สัมมาคารวะ หรือเคารพยำเกรงต่อครู

ข้อ  ๕๒ นักเรียนพึงเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยและดีงาม

ข้อ  ๕๓ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด  สิ่งประดับเครื่องแต่งกาย  และอุปกรณ์อื่นๆ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำ มาโรงเรียน  หากฝ่าฝืนทางโรงเรียนจะเก็บไว้แล้วให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับคืนภายใน  ๗  วัน  หรือตามความเหมาะสม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา

หมวด  ๙
การรับประทานอาหาร

ข้อ  ๕๔ ให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารในโรงอาหาร  โดยปฏิบัติดังนี้

          ๕๔.๑ ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพัก  หรือก่อนเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด

          ๕๔.๒ ไม่นำอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหารหรือในห้องเรียน

          ๕๔.๓ นักเรียนที่นำอาหารมาจากบ้านให้นำไปรับประทานในโรงอาหารหรือสถานที่ที่ทาง โรงเรียนจัดให้

          ๕๔.๔ ไม่นำภาชนะใส่อาหารและน้ำดื่มทุกชนิดขึ้นอาคารเรียน

          ๕๔.๕ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  ให้นำภาชนะใส่อาหารไปเก็บไว้ในที่ที่จัดไว้ให้

          ๕๔.๖ ไม่เดินรับประทานอาหาร

          ๕๔.๗ ไม่สั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทานในบริวเวณโรงเรียน

หมวด  ๑๐
การแสดงความเคารพ

ข้อ  ๕๕ นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนตอนเช้าให้ทำความเคารพครูโดยการไหว้

ข้อ  ๕๖ เมื่อนักเรียนสวนทางกับครูให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรงและไหว้

ข้อ  ๕๗ เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่  ครูเดินผ่านมาในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพด้วย การยืนตรง หรือไหว้

ข้อ  ๕๘ นักเรียนควรเดินตามหลังครู  นอกจากจำเป็นจริงๆก็กล่าวคำขอโทษเสียก่อนแล้วเดินผ่านไปถ้าครูเดิน ตามหลังนักเรียนมาในระยะใกล้ควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน

ข้อ  ๕๙ เมื่อครูเข้าห้องหรือก่อนออกจากห้องเรียน หัวหน้าชั้นบอกทำความเคารพว่า “นักเรียนเคารพ” ให้ นักเรียน ยืนขึ้นพร้อมกัน นักเรียนชาย/หญิงไหว้แล้วกล่าวว่า “สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ  หรือขอบคุณครับ  ขอบคุณค่ะ”

ข้อ  ๖๐ นักเรียนยืนพูดกับครูต้องยืนในลักษณะสำรวมนอบน้อม  เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพ ด้วยการไหว้

ข้อ  ๖๑ ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และนักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในเครื่องแบบให้ทำความเคารพใน เครื่องแบบ

ข้อ  ๖๒ เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน  ให้แสดงความเคารพโดยการไหว้หรือกล่าวคำว่า  “สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ” ตามควร

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

                                                    (ลงชื่อ)

                                                                   (นายสมชาย อินทรโชติ)

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์