นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุรเชษฐ์  ช่วยดู

ครูชำนาญการ