เกียรติประวัติโรงเรียน

พระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลชนะเลิศ
การประกวดการใช้ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554

โรงเรียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลชนะเลิศ
การประกวดกล่าวคำอาราธนาในพระพุทธศาสนพิธี
ชั้นมัธยมศึกษา ระดับชาติ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา ประจำปี 2567
วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554
จัดโดย วัดสนธ์ (นาสน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

001-Photoroom

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
มอบโล่เกียรติยศ
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา 2564 – 2565) เป็นลำดับที่ 2
โรงเรียนขนาดกลาง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

002-Photoroom

มูลนิธีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประจำปี 2565

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รูปภาพ3

มูลนิธิบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพ
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ
ประเภทบุคคลภาษาอังกฤษ ประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อ “ภูริทัตตเถรานุสติ”

เนื่องในวันครบรอบ 74 ปี วันคล้ายวันพระราชทานเพลิง สรีระสังขาล
ประจำปี 2567

รูปภาพ4

มูลนิธิบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพ
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ
ประเภทบุคคลภาษาอังกฤษ ประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ “ภูริทัตตเถรานุสติ”

เนื่องในวันครบรอบ 74 ปี วันคล้ายวันพระราชทานเพลิง สรีระสังขาล
ประจำปี 2567

รูปภาพ5-Photoroom

 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

 

 

รูปภาพ6-Photoroom

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 5970)
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ได้รับรางวัลการคัดเลือกรางวัล
“จิตอาสาคุณาธร” ขุคคลทผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2566

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 5970)
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ได้รับรางวัลการคัดเลือกรางวัล
“จิตอาสาคุณาธร” ขุคคลทผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2566

กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ได้รับรางวัลการคัดเลือกรางวัล
“จิตอาสาคุณาธร” ขุคคลทผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2566