เกียรติประวัติผู้บริหาร และครู

รูปภาพ5-Photoroom

 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

 

 

รูปภาพ6-Photoroom

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 5970)
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ได้รับรางวัลการคัดเลือกรางวัล
“จิตอาสาคุณาธร” ขุคคลทผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2566

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 5970)
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ได้รับรางวัลการคัดเลือกรางวัล
“จิตอาสาคุณาธร” ขุคคลทผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2566

กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ได้รับรางวัลการคัดเลือกรางวัล
“จิตอาสาคุณาธร” ขุคคลทผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2566