ระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๕

—————————-

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๕  ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์”  ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ  ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

ข้อ  ๓   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ลงนาม เป็นต้นไป

ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้     

          “กระทำความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนสิเกาประชา-ผดุงวิทย์ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๕

          “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

ข้อ  ๕  นักเรียนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีโดยอาศัยอำนาจตาม 

          ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘ 

ข้อ  ๖  ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ  ๗  การตัดคะแนนความประพฤติ

          กำหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ  ๑๐๐  คะแนน  เมื่อเริ่มเข้าเป็นนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  เมื่อนักเรียนมีความผิดได้รับโทษตัดคะแนนความประพฤติ  นักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามลักษณะความผิดที่กระทำ  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  แต่ถ้านักเรียนประพฤติดี  นักเรียนจะได้คะแนนความประพฤติเพิ่มมากหรือน้อยแล้วแต่พฤติกรรมที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ  ๙  ผู้มีอำนาจในการตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน

          ๙.๑ ครูทุกคนมีอำนาจตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามลักษณะความผิด  และพฤติกรรมนักเรียน  ดังที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                     ๙.๑.๑  ครูทุกคนมีอำนาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ไม่เกินครั้งละ  ๕  คะแนน

                     ๙.๑.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  หัวหน้าเวรประจำวัน/เวรประจำสัปดาห์  หัวหน้าระดับ  หัวหน้างานทุกงาน  มีอำนาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ไม่เกินครั้งละ  ๑๐  คะแนน

                     ๙.๑.๓  รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน มีอำนาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ไม่เกินครั้งละ  ๒๐  คะแนน

          ๙.๒  ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน  ตามความเหมาะสมของพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้

          ๙.๓  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจยับยั้งการตัดคะแนน  ลดคะแนนที่ตัด  เพิ่มคะแนนที่ตัด   หรือ

ลดและเพิ่มคะแนนได้ทุกกรณีตามที่เห็นสมควร

 

ข้อ  ๑๐  การลงโทษกรณีถูกตัดคะแนนความประพฤติมาก

          ๑)  ถูกตัดคะแนนตั้งแต่  ๕๐-๖๙ คะแนน  เชิญครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับ  ผู้ปกครองมารับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหรือทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ๒)  ถูกตัดคะแนนตั้งแต่  ๗๐-๘๙ คะแนน  เชิญครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับ  ครูแนะแนว  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้ปกครองมารับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหรือพักการเรียน

          ๓)  ถูกตัดคะแนนตั้งแต่  ๙๐ คะแนนขึ้นไป  เชิญครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับ  ครูแนะแนว  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ผู้ปกครองมารับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหรือส่งต่อ

ข้อ ๑๑   การทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ใช้กรณีที่นักเรียนกระทำความผิดที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นสมควรต้องทำกิจกรรม  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หรือกรณีที่นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่  ๕๐  คะแนนขึ้นไป          ซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำมี  ๓  ลักษณะ  คือ

          ๑๑.๑  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน

          ๑๑.๒  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายนอกโรงเรียน

          ๑๑.๓  กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและพฤติกรรม

 

ข้อ  ๑๒  นักเรียนคนใดไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและได้รับคะแนนประพฤติดีเพิ่มอีก  นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเกียรติบัตรจากโรงเรียน  เมื่อจบในแต่ละระดับชั้นเรียน

ข้อ  ๑๓  นักเรียนกระทำความผิดโดยอ้างว่าไม่ทราบระเบียบไม่ได้

ข้อ  ๑๔  กรณีความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

                                                         (ลงชื่อ)

 

                                                                   (นายสมชาย อินทรโชติ)

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์