ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
1) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000

2) เบอร์โทรศัพท์ 075-291075
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ http://www.skpc.ac.th/
4) เฟสบุ๊ก SKP Memo “งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์”

รายงานการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ