โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นายวัฒนา ชูประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปัทมา แก้วเจริญ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวนพมาศ  สุวรรณสิงห์

ครู คศ.1

 

นางอัจฉรา เวชพงษ์

ครูชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์  รักใหม่

ครูชำนาญการ