โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายธุรการ

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานฝ่ายธุรการ

นางสาวสุมล ขาวล้วน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวนันทิยา  ยงประเดิม

ธุรการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวนาฏอนงค์ คงชู

ธุรการฝ่ายการเงิน

นางสาวกอมารียะ  กิ่งเกาะยาว

ธุรการกลาง