นายพงศ์ชิตพล คงรอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

 

นางสาวฉันทนา ทองหอม

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุมล ขาวล้วน

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายสายัณต์  พรหมมี

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสิริมา พงษ์ศิริกุล

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ

นายวุฒิชัย  ช่อเส้ง

ครู ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวเนตรชนก ตูลเพ็ง

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย