ดร.สมชาย อินทรโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

 

นายวัฒนา ชูประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

 

นางสาวสุมล ขาวล้วน

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายสายัณต์  พรหมมี

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกนกทิพย์ สามห้วย

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานวิชาการ

นายวุฒิชัย  ช่อเส้ง

ครู ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวเนตรชนก ตูลเพ็ง

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย