โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นางสาวสุมล ขาวล้วน
หัวหน้างานบุคคล

นางพานี กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

หัวหน้างาน…

นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง

ครูชำนาญการ

หัวหน้างาน…

นายวุฒิชัย ช่อเส้ง

 ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานธุรการ

นางสุมาลี  นุ่นเกษ

กรรมการ