โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
—————————————–

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แยกตามห้องเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 แยกตามห้องเรียน

รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567