กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายสันติพร  ส่อสืบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฮ่าหลีม๊ะ บิลรัตน์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลิวัศยา โอทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์  รักใหม่

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี ทองบุรี

ครูชำนาญการ

นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวกาญชนา  เสพคง

ครูชำนาญการ

 

นางสาววรรณกานต์ อินทฤทธิ์

ครู คศ.1