กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นายสายัณต์  พรหมมี

ครูชำนาญการ

นายปรัชญา  กาสุวรรณ์

ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ์

ครู คศ.1

นายบริบูรณ์ เพาะผล

ครูผู้ช่วย

นายสิริศักดิ์ วิ่นฉ้วน

ลูกจ้างชั่วคราว