นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสายัณต์  พรหมมี

ครูชำนาญการ

นายปรัชญา  กาสุวรรณ์

ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์

ครู ค.ศ.1

 

นายบริบูรณ์ เพาะผล

ครูผู้ช่วย

นางสุมาลี  นุ่นเกษ

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน