โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางกนกวรรณ  ส่อสืบ

ครู คศ.1

นางสาวพรศิริ  คงชู

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางลิวัสยา โอทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศุภษร  จันทร์ศักดิ์รา

ครู คศ.1

นางนุชรี ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเกสร ปิยะดิลก

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอัจฉรา เวชพงษ์

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพิชชาภา คงแก้ว

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครู คศ.1

 

นางสาวฮ่าหลีม๊ะ บิลรัตน์แก้ว

ครูชำนาญการ

 

นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์

ครูชำนาญการ

 


นางสาววรรณกานต์ อินทฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวนพมาศ  สุวรรณสิงห์

ครู คศ.1