โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานวิชาการ

นางกนกวรรณ  ส่อสืบ

ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรศิริ  คงชู

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสันติพร  ส่อสืบ

ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภษร  จันทร์ศักดิ์รา

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนุชรี ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นางเกสร ปิยดิลก

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภาพตะวัน เหมสัน

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชชาภา คงแก้ว

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางสาวฮ่าหลีม๊ะ บิลรัตน์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล

 

นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน

 

นางเสาวลักษณ์ รักใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

นางลิวัศยา  โอทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานนิเทศภายใน

 

นายสุรเชษฐ์  ช่วยดู

ครู ชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว

 

นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน

 

นางสาววรรณกานต์ อินทฤทธิ์

ครู คศ.1
หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวอังคณา พิชยดนย์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

 

นางสาวนพมาศ  สุวรรณสิงห์

ครู ชำนาญการ
เลขานุการฝ่ายงานวิชาการ

 

นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

 

นางสาวนลินี  ปิยะกุล
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ