กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรศิริ  คงชู

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวฉันทนา  ทองหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมล  ขาวล้วน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวเพาพงา  วังเวชช์

ครูชำนาญการ

นางสาวสิริมา พงษ์ศิริกุล

ครูชำนาญการ 

นางสาวโสรยา  เรืองรมย์

ครูชำนาญการ

นายวุฒิชัย  ช่อเส้ง

ครู คศ.1

 

นางสาวอักษรศิลป์ ศรีภักดี

ครูอัตราจ้าง