นางสาวพรศิริ  คงชู

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปัทมา  แก้วเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันทนา  ทองหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมล  ขาวล้วน

ครูชำนาญการ

 

นายอับดุลวาฮับ  ชุมสาแหละ

ครู คศ.1