นางสาวศุภษร  จันทร์ศักดิ์รา

ครู คศ.1

นายนิมิตร  กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางพานี  กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครู คศ.1

 

นางสาวอังคณา  พิชยดนย์

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศรัณยู  อุมา

ครูสอนศาสนาอิสลาม

นางนูรีย๊ะ  บ่าวเบ็ญหมัด

ครูผู้ช่วย