กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวศุภษร  จันทร์ศักดิ์รา

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพานี  กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางพานี  กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางสาวอังคณา  พิชยดนย์

ครูชำนาญการ

นางทิพาภรณ์  ประจวบไพบูลย์

ครูชำนาญการ

 

นางสาวชุดาพร  ทิพย์ทอง

ครูชำนาญการ

 

นายธนากร  นกศรีแก้ว

ครูผู้ช่วย

นายศรัณยู  อุมา

ครูสอนศาสนาอิสลาม

นางสาววศินี  หอยสังข์

ครูอัตราจ้าง