ระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ว่าด้วยเรื่องทรงผม