โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวัฒนา  ชูประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวพรพรรณ คงรักษ์

รองหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างานส่งเสริมวินัย

หัวหน้างานการยกย่องให้กำลังใจนักเรียนผู้ประพฤติดี

นางอับดุลวาฮับ ชุมสาแหละ

หัวหน้างานการส่งเสริมกิจการนักเรียน

 หัวหน้าศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be  number one

หัวหน้างานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน

นายภาพตะวัน เหมสัน

หัวหน้างานสถิตินักเรียน

หัวหน้าศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยื่น Eco School และ Zero waste School

 

นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน

หัวหน้างานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้างานการรู้จักนักเรียนรายบุคคล

หัวหน้างานการคัดกรองนักเรียน

นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ

หัวหน้างานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

หัวหน้างานการส่งต่อนักเรียน

นายปรัชญา กาสุวรรณ์

หัวหน้างานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ

หัวหน้างานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

นายสิรวิชญ์ ทิงเหม

หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์

หัวหน้างานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน