โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

นายธีระศักดิ์ ชัยศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

   • การวางแผนงานกิจการนักเรียน
   • การบริหารงานกิจการนักเรียน
   • การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
   • การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
   • การประเมินผลการดำเนินงาน

นางสาวพรพรรณ คงรักษ์

ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน
 • (โครงการพิเศษ) สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 • (โครงการพิเศษ) ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ECO-School และ Zero-Waste School

นายวีรยุทธ ยงประเดิม
ครู

 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานรู้จักนักเรียนรายบุคคล
 • งานคัดกรองนักเรียน

ว่าที่ รต.หญิงเสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ์

ครู คศ.1

 • (โครงการพิเศษ) ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One

นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ

ครู คศ.1

 • กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • การส่งต่อนักเรียน

นายเริงฤทธิ์  พานสีทอง

ครูผู้ช่วย

 • งานสถิตินักเรียน
 • งานแก้ไขปัญหานักเรียน
 • (โครงการพิเศษ) ระบบ Student Care

นางสาวชุดาพร ทิพทอง
ครูชำนาญการ

 • งานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

นายธนากร นกศรีแก้ว

ครูผู้ช่วย

 • งานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
 • การส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวจริยา ยิ้มแก้ว

ครูอัตราจ้าง

เลขานุการ