โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายการเงินและพัสดุ

นายวัฒนา ชูประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นางกนกทิพย์  สามห้วย

หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางสาวฉันทนา  ทองหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรศิริ  คงชู

ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ทองบุรี

ครูชำนาญการ

นางสาวศุภษร  จันทร์ศักดิ์รา

ครู คศ.1

นางสาวกาญชนา  เสพคง

ครู คศ.1

 

นางสาวนาฏอนงค์ คงชู

ธุรการฝ่ายการเงิน

นางนูรีย๊ะ  บ่าวเบ็ญหมัด

ครูผู้ช่วย

นายบริบูรณ์ เพาะผล

ครูผู้ช่วย

นางสาวพัลลภา บุญรังษี

ครู คศ.1

นางศิริวรรณ ทองนวน

ครูอัตราจ้าง