นางสาวพิชชาภา  คงแก้ว

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ

ครู ผู้ช่วย

นายสิรวิชญ์ ทิงเหม

ครู ผู้ช่วย