กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวพิชชาภา  คงแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสิริวุฒิ  ชูสุวรรณ

ครู คศ.1

นายสิรวิชญ์  ทิงเหม

ครู คศ.1

นายเริงฤทธ์ิ  พานสีทอง

ครูผู้ช่วย