โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
262 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทร. 075 291 075  โทรสาร 075 291 075
E-mail: info@sikaopracha.ac.th

Sikaoprachaphadungwit School
262 M.1 Borhin Su-District, Sikao District,
Trang 92150 Thailand
Telephone: 075 291 075  Fax: 075 291 075
E-mail: info@sikaopracha.ac.th