หัวหน้าระดับ

นายสุริยา สารทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวพรพรรณ คงรักษ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับ ม.1 และหัวหน้าระดับ ม.ต้น

ม.1/1

นางเนตรชนก ตุลยสุข

ครูชำนาญการ

นางสาวพภิณรฎา  ใสยิ่ง

พนักงานราชการ

ม.1/2

นางสาวพรพรรณ คงรักษ์

ครูชำนาญการ

นายปิยะโชค กิจแก้ว

ครูอัตราจ้าง

ม.1/3

นางสาวพรศิริ คงชู

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววศินี  หอยสังข์

ครูอัตราจ้าง

ม.1/4

นายวุฒิชัย  ช่อเส้ง

ครู คศ.1

นางมารูวาตี  ทิพทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

ม.1/5

นางฮาหลีม๊ะ บิลรัตน์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร  มัจฉาเชี่ยว

ครูผู้ช่วย

ม.1/6

น.ส.ศุภศร จันทร์ศักดิ์รา

ครูชำนาญการ

นายศรัณญู  อุมา

วิทยาการอิสลาม

นายภาพตะวัน เหมสัน
ครูชำนาญการ

หัวหน้าระดับชั้น ม.2

ม.2/1

นายสิรวิชญ์ ทิงเหม

ครู คศ.1

นายบริบูรณ์ เพาะผล

ครูผู้ช่วย

ม.2/2

นางสาวกาญชนา เสพคง

ครูชำนาญการ

นายเริงฤทธิ์ พานสีทอง

ครูผู้ช่วย

ม.2/3

นายภาพตะวัน เหมสัน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอักษรศิลป์ ศรีภักดี

ครูอัตราจ้าง

ม.2/4

นางเสาวลักษณ์ รักใหม่

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนลินี ปิยกุล

ครูผู้ช่วย

ม.2/5

นางสาวจุไรรัตน์ ลุยจันทร์

ครูชำนาญการ

ม.2/6

นางสาวสุมล ขาวล้วน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิโชติ ตกจีนต้อง

ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญา  กาสุวรรณ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

ม.3/1

นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง

ครูชำนาญการ

นายอานัส ดาโอ๊ะ

ครูผู้ช่วย

ม.3/2

นายปรัชญา กาสุวรรณ์

ครูชำนาญการ

นางสาวพัลลภา บุญรังสี

ครูชำนาญการ

ม.3/3

นางสาวพิชชาภา คงแก้ว

ครูชำนาญการ

น.ส.ธัญญาลักษณ์ แดงช่วง

ครูชำนาญการ

ม.3/4

นางเสาวภณิชชา ชมอินทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวเพาพะงา วังเวชช์

ครูชำนาญการ

ม.3/5

นางสาวโสรยา เรืองรมย์

ครูชำนาญการ

ม.3/6

นางนุชรี ตั้งเคี้ยน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธรรมรินทร์ เพชรชู

ครูผู้ช่วย

นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์
ครูชำนาญการ

หัวหน้าระดับ ม.ปลาย

นางกนกวรรณ  ส่อสืบ

ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4

ม.4/1

นายสันติพร  ส่อสืบ

ครูชำนาญการ

ม.4/2

นางสาวสิริมา พงษ์ศิริกุล

ครูชำนาญการ

ม.4/3

นางลิวัสยา โอทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครูชำนาญการ

ม.4/4

นางสาวดรุโณทัย แสงอรุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรเชษฐ์ ช่วยดู

ครูชำนาญการ

ม.4/5

นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ ส่อสืบ

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ รต.หญิง เสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ

ครู คศ.1
หัวหน้าระดับชั้น ม.5

ม.5/1

นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/2

นายธนากร นกศรีแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา ยิ้มแก้ว

ครูอัตราจ้าง

ม.5/3

นางสาวอัญชลี ทองบุรี

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณกานต์ อินทฤทธิ์

ครูชำนาญการ

ม.5/4

นางศุภวรรณ หมั่นทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพมาศ สุวรรณสิงห์

ครูชำนาญการ

ม.5/5

นางสาวฉันทนา ทองหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ รต.หญิงเสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์
ครูชำนาญการ

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

ม.6/1

นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์

ครูชำนาญการ

ม.6/2

นางเกสร ปิยดิลก

ครูชำนาญการ

นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ

ครู คศ.1

ม.6/3

นางพานี กิ่งเกาะยาว

ครูชำนาญการ

นางสาววรดา ไชยภักดี

ครูผู้ช่วย

ม.6/4

นางสาวอังคณา พิชยดนย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสายัณต์ พรหมมี

ครูชำนาญการ