ชื่อโรงเรียน

สิเกาประชาผดุงวิทย์

Siaoprachaphadungwit School 

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

ช่อชัยพฤกษ์    เปลวเทียน   มงกุฎ

 

ปรัชญา

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

 

คำขวัญโรงเรียน

พากเพียร  เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจงาม

 

สี/สัญลักษณ์

สีเหลือง – ฟ้า

 

ความหมาย

สีเหลือง    หมายถึง    ผู้มีจิตบริสุทธิ์  ย่อมมีความเจริญ

สีฟ้า        หมายถึง     ผู้มีความงอกงามด้วยปัญญา

 

อักษรย่อ

ส.ป.

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์สจริต จิตอาสา พอเพียง

 

ค่านิยมองค์กร

มีภาวะผู้นำ ทำอย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

บรรยากาศเด่น  เน้นความสะอาด