บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางเรียงพร  เอียดเสน

พนักงานบริการ

นายปรีชา  สงขาว

ช่างปูน ระดับ 2

นางสาวนันทิยา  ยงประเดิม

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ

 

นางสาวกอมารียะ  กิ่งเกาะยาว

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนาฏอนงค์ คงชู

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสมประสงค์  โชติมณี

ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานขับรถ

 

นายวีระยุทธิ์  ทองหอม

ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ดูแลสวน

นางสาวจีรนันท์  หลงเอ

ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน

นางมลฤดี  พูดเพราะ

ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า

 

นายชัชพงศ์ เต็งเฉี้ยง

ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ดูแลสวน

นายอำนาจ  ษัฏเสน

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอาภรณ์  ษัฏเสน

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประเสริฐศรี คนเที่ยง

ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางวิภาวดี  แท่นพิทักษ์

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางอุ่นจิตร  เยาวดำ

ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน