โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายธีระศักดิ์  ชัยศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

นายสายัณต์  พรหมมี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุมล ขาวล้วน
กรรมการและเลขานุการ

นางพานี กิ่งเกาะยาว
กรรมการ

นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง
กรรมการ

นายวุฒิชัย ช่อเส้ง

 

 กรรมการ

นางสุมาลี  นุ่นเกษ

กรรมการ