วิสัยทัศน์ (Vision)

              องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ชุมชนร่วมมือประสาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เก่งดีมีคุณธรรม  เลิศล้ำธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     Sikaoprachaphadungwit School an organization to learn and lead the way  to  the  universality  with cooperativeness from community.  We indicate and have an intention for being experienced about technology, virtue , good governance , innovation and follow the sufficiency economy philosophy.

พันธกิจ (Mission)

          สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในด้านต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีมาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดสภาพแวดล้อม สื่อและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการบริหารและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน
 6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. โรงเรียมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในด้านต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรีย ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักสูตรและมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล จัดสภาพแวดล้อม  สื่อและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการบริหารและการเยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน
 6. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ มีความสามารถในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธิ์ที่ 1

    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล  และคุณลักษณะอันพึงประค์ของนักเรียน  ให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สร้างบรรยากาให้เหมาะแก่การเรียนรู้

กลยุทธิ์ที่ 2

    ส่งเสริมสมรรถนะครู  และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธิ์ที่ 3

    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบที่มุ่งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธิ์ที่ 4

    พัฒนากระบวนการให้บริการด้านอาคารสถานที่  และการศึกษาแก่ชุมชนตามความต้องการ  แนะนำวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับชุมชน

กำหนดทิศทางในการดำเนินการตามกลยุทธิ์

         การบริหารงานโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์   โดย นายสมบูรณ์   คงบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้วางนโยบายโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้

ส่งเสริม การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ มาตรฐานตามหลักสูตร สู่มามาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาครู พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาอาคารสภาพแวดล้อม  สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง