กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นานางเกสร  ปิยดิลก

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธรรมรินทร์  เพชรชู

ครูผู้ช่วย

นางสาวภิณรฎา ใสยิ่ง

พนักงานราชการ

นายสิทธิโชติ ตกจีนต้อง

ลูกจ้างชั่วคราว งานเกษตร