กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกวรรณ  ส่อสืบ

ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวดรุโณทัย  แสงอรุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตรชนก  ตูลยสุข

ครูชำนาญการ

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครูชำนาญการ

นางสาวพัลลภา  บุญรังษี

ครูชำนาญการ

นางสาวธัญญลักษณ์  แดงช่วง

ครูชำนาญการ