นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวดรุโณทัย  แสงอรุณ

ครูชำนาญการ

นางสาวพัลลภา  บุญรังษี

ครู คศ.1

นางสาวธัญญลักษณ์  แดงช่วง

ครู คศ.1

 

นางกนกวรรณ  ส่อสืบ

ครู คศ.1