ภาคเพียร เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม

องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ชุมชนร่วมมือประสาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เก่งดีมีคุณธรรม  เลิศล้ำธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

ข่าวฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

รายงาน
คะแนนพฤติกรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียด
20
ธ.ค. 63
รณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ.
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลสิเกา รณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธ์เลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19-30
ธ.ค. 63
แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งหมด 22 โรงเรียน

เอกสารงานส่งเสริมวินัย

เอกสารนักเรียนขาดเรียนนาน

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ประมวลภาพ