รหัสของสถานศึกษา 92022003
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ