ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก