ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019