Global searching is not enabled.
Skip to main content

ข่าวและประกาศของเว็บ

ปรับปรุงระบบประเภทวิชาเรียน

ปรับปรุงระบบประเภทวิชาเรียน

by ศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ - Number of replies: 0

ผู้ดูแลระบบ  ปรับประเภทวิชาเรียนเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการลงทะเบียนเรียน  โดยแบงเป็น 2 ประเภทใหญ่  ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และในแต่ละภาคเรียน  แบ่งเป็นระดับชั้น ได้แก่ วิชาเรียนระดับชั้น ม.1-6 เพื่อให้นักเรียนสมัครเรียนตรงตามระดับชั้นตนเอง