Global searching is not enabled.
Skip to main content

20 Courses

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม)
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

วิชาเรียนระดับชั้น ม.2

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

การเขียนโปรแกรมภาษาซี เบื้องต้น ระดับ ม.2

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.2
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

วิชาเรียนระดับชั้น ม.2

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.2

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

นาฏศิลป์ไทย (ห้องเรียนพิเศษ)
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: สุมาลี นุ่นเกษ

นาฏศิลป์ไทย (ห้องเรียนพิเศษ)

                                                    คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                                  คำอธิบายรายวิชา                                                                                        รหัสวิชา ศ22211                                                             รายวิชา นาฏศิลป์ไทย                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                             จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4            ภาคเรียนที่ 1                                                        ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับท่ารําไทยมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด การแสดงพื้นเมืองการประดิษฐ์การแสดง อย่างง่าย ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ไทยสามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาส ต่างๆได้และมีความภูมิใจในนาฏศิลป์ ไทย                                                                                                                 ผลการเรียนรู้                                                                                                                                      1. มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติท่ารําไทยมาตรฐานได้                                                                                2. มีความรู้และปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ดได้                                                                                                        3. สามารถประดิษฐ์ท่ารําแบบพื้นเมืองแต่ละภาคได้                                                                                      4. สามารถแสดงการประดิษฐ์ท่ารําแบบพื้นเมืองแต่ละภาคได้                                                                        5. สามารถจัดการแสดงท่ารําไทยแบบมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด และการแสดงพื้นเมืองได้                                       รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

Teacher: นางพานี กิ่งเกาะยาว

สังคมศึกษา ม.2 ส22101

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒             ภาคเรียนที่ ๑   เวลา   ๖๐   ชั่วโมง        จำนวน ๑.๕  หน่วยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาจิตการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แผ่เมตตาตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆและศาสนาอื่นๆ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และบำเพ็ญตนต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ พิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ

          ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นในด้านสิทธิมนุษยชน และวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงสถานภาพบทบาทเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ เข้าใจและเห็นความสำคัญการจัดระเบียบทางสังคม รับรู้ เข้าใจถึงหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การแบ่งอำนาจและการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ  ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เคารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย วิถีประชาธิปไตยรวมทั้งนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

ส๑.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘  , ม.๒/๙ ,

ม.๒/๑๐ ,ม.๒/๑๑ 

ส๑.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒ , ม.๒/๓  ,ม.๒/๔  , ม.๒/๕  

ส๒.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ 

ส๒.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/

รวมทั้งหมด     ๒๒   ตัวชี้วัด

Teacher: ศุภวรรณ หมั่นทวี

วิทยาศาสตร์ 3

คำอธิบายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ว 22101  รายวิชาวิทยาศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

        ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดของตัวละลาย  ชนิดของตัวทำละลาย  อุณหภูมิและความดันที่มีต่อสภาพการละลายได้ของสาร  ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้น  เป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร  มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับะระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์  ตลอดจนออกแบบการทดลองและทดลอง  การเปรียบเทียบการเต้นของหัวใจ  และการใช้แบบจำลองในการอธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์  ตระหนักถึงความสำคัญของระบบต่างๆ  โดยการแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบนั้นๆให้ทำงานเป็นปกติ รวมทั้งตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงการเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  และสามารถอธิบายการตกไข่  การมีประจำเดือน  การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต  จนคลอดเป็นทารก  อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน  แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์  และการลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์  ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง  เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน  และคำนวณโดยใช้ สมการ F=Ml  คำนวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ  โดยใช้สมการ V= s/t และ V = s/ t  จากหลักฐานเชิงประจักษ์  นอกจากนี้สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรง และแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน  แผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆที่กระทำต่อวัตถุ  แผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้า  และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ  และแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้า  และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้นๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  การคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 2.1    ม 2/4-6

ว 1.2    ม 2/1-17

ว 2.2   ม 2/1-15

รวมทั้งสิ้น  35 ตัวชี้วัด

 

นาฏศิลป์ ม.2
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ์

นาฏศิลป์ ม.2

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ศ22104            รายวิชาศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   เวลา  40  ชั่วโมง

จำนวน   1.0  หน่วยกิต                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     ภาคเรียนที่  1

มีความรู้ และทักษะด้านการละคร สามารถเลือก และประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ บูรณาการใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และในชีวิตประจำวันได้  รับรู้และเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการแสดงออกทางนาฏศิลป์  เข้าใจในคุณค่าของการจัดกิจกรรมทางนาฏศิลป์  ที่มีผลการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สารเคมีในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 1
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: Aunchalee Tongburee

สารเคมีในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สารเคมีในชีวิตประจำวัน                    รหัสวิชา ว22201

รายวิชาเพิ่มเติม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

                ศึกษา สำรวจ ทดลอง อธิบาย  สมบัติต่างๆของสาร  จำแนกสารออกเป็นกลุ่มๆตามเนื้อสาร หรือขนาดอนุภาค  แบบจำลอง (model)  การจัดเรียงอนุภาคและการเคลื่อนไหวอนุภาคของสารในสถานะต่าง ๆ และใช้แบบจำลองอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร อภิปรายสมบัติต่างๆของความเป็นกรด-เบสของสารละลาย  ค่า pH  ของสารละลาย  และการนำความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์  สมบัติของสาร  อธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ  สามารถจำแนกและอธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี  โลหะ  อโลหะ  กึ่งโลหะ  และการนำไปใช้ประโยชน์หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  การกลั่น การตกผลึก การสกัดและ โครมาโทกราฟี  และนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมการเปลี่ยน-แปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร  เมื่อสารเกิดการละลาย  เปลี่ยนสถานะ และเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณของตัวละลายในตัวทำละลาย  วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมีของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน  โลหะกับน้ำ  โลหะกับกรด  กรดกับเบส  กรดกับคาร์บอเนตและนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ผลของสารเคมี  ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  คุ้มค่า  ปลอดภัย  รู้วิธีป้องกันและแก้ไขอย่างถูกวิธีโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

Teacher: นุชรี ตั้งเคี้ยน

ทัศนศิลป์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

ศ 22101 รายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นะดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน 0.5  หน่วยกิต

เวลา 20 ชั่วโมง

     ศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุ  รูปแบบงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมือนและมีความแตกต่างของศิลปิน และใช้เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ  ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆให้ตรงตรมแนวความคิดและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของงาน

    โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติวาดสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ความชื่นชมและเห็นคุณค่าในการนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม.2/1

ศ 1.1 ม.2/2

ศ 1.1 ม.2/3

Teacher: จริยา ยุทธพงศ์

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ม.2

คำอธิบายรายวิชา

22201    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ม.2     ภาคเรียนที่  1         20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต

       ปฎิบัติตามคำสั่ง  ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะนำ ออกคำสั่ง และขอร้องให้ทำโดยการพูดและการเขียน อ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความง่ายได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่า และคำแนะนำในสังคมรอบตัว เข้าใจประโยค ข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นประโยคหรือข้อความสั้น ๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศที่เรียนกับภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบและมีความสุข

       โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฎิบัติตามสถานการณ์การฟังปฎิบัติตามคำสั่ง และการแนะนำตนเองหรือบุคคลอื่นโดยใช้ทักษะในการพูดหรือเขียน

การงานอาชีพ 3
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: นางเกสร ปิยดิลก

การงานอาชีพ 3

คำอธิบายรายวิชา

ง22101 รายวิชาพื้นฐาน (การงานอาชีพ3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต    

เวลา 20 ชั่วโมง                 

          ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการทำงานตามแผนที่วางไว้ ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้อมูลและเรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับงานบ้าน เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย อาหารโภชนาการ และงานเกษตร  

          ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านและสวน การปักตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การเตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว์ โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้

          มีจิตสำนึกในการทำงาน และรู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รหัสตัวชี้วัด

              ง1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

               รวม  3  ตัวชี้วัด

สมภพ พรั่งพร้อมสกุล: สมภพ พรั่งพร้อมสกุล

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2/1-ม.2/3

ปกหนังสือเรียนคำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค22101                                                                                    รายวิชาคณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                             เวลา   60  ชั่วโมง

          จำนวน   1.5  หน่วยกิต                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                ภาคเรียนที่  1

        ศึกษา ฝึกทักษะ การคิดคำนวณ การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องต่อไปนี้  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ปริซึมและทรงกระบอก  การแปลงทางเรขาคณิต  สมบัติของเลขยกกำลัง และพหุนาม  ตลอดจนการนำไปใช้

       สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

                   การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ม.2/1       ม.2/2

ค 1.2   ม.2/1      

ค 2.1  ม.2/1        ม.2/2                   

ค 2.2  ม.2/3      ม.2/5 

Teacher: ฉันทนา ทองหอม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/4-2/5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

          รหัสวิชา  ค22101                                                                                    รายวิชาคณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                             เวลา   60  ชั่วโมง

          จำนวน   1.5  หน่วยกิต                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                ภาคเรียนที่  1

        ศึกษา ฝึกทักษะ การคิดคำนวณ การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องต่อไปนี้  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ปริซึมและทรงกระบอก  การแปลงทางเรขาคณิต  สมบัติของเลขยกกำลัง และพหุนาม  ตลอดจนการนำไปใช้

       สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

                   การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ม.2/1       ม.2/2

ค 1.2   ม.2/1      

ค 2.1  ม.2/1        ม.2/2                   

ค 2.2  ม.2/3      ม.2/5 

ภาษาอังกฤษ ม.2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: นายวันชัย บัวทอง

ภาษาอังกฤษ ม.2 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒            ภาคเรียนที่  ๑

ภาษาอังกฤษกับทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ 3
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: Mr. Parptawan Hameson

ภาษาอังกฤษกับทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ 3

ภาษาอังกฤษกับทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ 3   อ22205

คำอธิบายรายวิชา      2/5

ศึกษา วิเคราะห์ ปริมาณทางกายภาพ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ทางลม ฟ้า อากาศ การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะสำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ อยู่อย่างพอเพียง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์


ภาษาไทย3
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: ธัญญลักษณ์ แดงช่วง

ภาษาไทย3

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทย                           รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                        ภาคเรียนที่ ๑    

เวลา ๖๐  ชั่วโมง/ปี                                                                           จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

ครูผู้สอน  นางสาวธัญญลักษณ์  แดงช่วง

                                                                                                                                    

          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะ       การคัดลายมือ การเขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนย่อความ เขียนรายงาน  การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง      การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย การสร้างคำสมาส การใช้คำราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง  ประเภทกลอนสุภาพ การรวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

          วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร           บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ ๑ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน     นารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ         พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

          โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

Teacher: ศิริวรรณ ทองนวน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

คำอธิบายรายวิชา

ว๒๒๒๑๑ รายวิชาเพิ่มเติม (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1)      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     

จำนวน 1 หน่วยกิต                                                            เวลา 40 ชั่วโมง

 

               ศึกษาลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์  และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการใช้เทคโนโลยีในเพื่อช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์   และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพื่อฝึกทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม  กลุ่มแถบเครื่องมือต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงาน  แก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน  ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

               เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง

 ผลการเรียนรู้

               1. อธิบายความหมายของการออกแบบ บอกรูปลักษณ์และคุณประโยชน์คุณสมบัติและองค์ประกอบ คุณสมบัติของนักออกแบบของของผลิตภัณฑ์ ได้                

               2. อธิบายถึงลักษณะและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนของโปรแกรม Google SketchUp ได้

               3. อธิบายถึงส่วนประกอบ และบอกชนิดของกลุ่มเครื่องมือ แต่ละประเภทของโปรแกรมได้ถูกต้อง

               4. อธิบายถึงวิธีการใช้งานของกลุ่มเครื่องมือแต่ละชนิดได้ สามารถเลือกใช้กลุ่มเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง

               5. สามารถออกแบบชิ้นงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ อธิบายถึงวิธีการสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง

สามารถสร้างชิ้นงาน ตกแต่ง และแก้ไขชิ้นงาน ให้มีความสวยงามได้จากการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์  

 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้

 

Teacher: นายปรัชญา กาสุวรรณ์

ศิลปะ ม.2

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระ ศิลปะ                                                                                                                     วิชาพื้นฐาน
รายวิชา ศิลปะ 3                                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสวิชา ศ 22101                                                                                       เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนที่ 1
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจการนำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานของศิลปินและตนเอง การใช้เทคนิคต่างๆทางทัศนศิลป์มาสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อความหมาย
ทัศนศิลป์กับการสะท้อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย   การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์แต่ละยุคสมัย
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ  รู้และเข้าใจเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีแบบเดี่ยวและเป็นวง ซาบซึ้งถึงอารมณ์เพลงสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของบทเพลง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆในการแสดง เช่น แสง สี เสียง  ฉาก  เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์  หลักและวิธรการสร้างสรรค์การแสดง    การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง เกี่ยวกับความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรม  และลักษณะเฉพาะ

 

 

 รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 2.1, ม. 2.2, ม. 2.3, ม. 2.4  ศ 1.2  ม.2.1, ม. 2.2
ศ 2.1 ม. 2.1, ม.2.2, ม.2.3, ม.2.4, ม.2.5   ศ 2.2  ม.2.1
ศ 3.1 ม. 2.1, ม.2.2, ม.2.3   ศ 3.2 ม.2.1

รวม    16   ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระ ศิลปะ                                                                                                                      วิชาพื้นฐาน
รายวิชา ศิลปะ 4                                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสวิชา ศ 22102                                                                                       เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนที่ 2
                                                                     คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงาน  การสะสมผลงาน การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กับสื่อโฆษณาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  สะท้อนวัฒนธรรมอันดีงามในแต่ละยุคสมัย  เข้าใจรูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและสากล รักและชื่นชมในผลงานศิลปะที่สนใจ
ศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาการทักษะทางดนตรี  ระบุอาชีพทางด้านดนตรีที่มีบทบาทต่อธุรกิจในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมต่างๆที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย
ศึกษาเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงรำวงมาตรฐาน  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  การแสดงประเภทต่างๆ ของไทย เช่น นาฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย  ละครพื้นบ้าน ให้เกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมการแสดงและการละครของไทยรูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ  การละครสมัยต่างๆของไทย

     รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 2.5, ม.2.6, ม.2.7   ศ 1.2  ม.2.3
ศ 2.1 ม.2.6, ม.2.7       ศ 2.2  ม.2.2
ศ 3.1 ม2.4, ม 2.5    ศ 3.2 ม 2.2 ,ม.2.3

รวม    11   ตัวชี้วัด


ประวัติศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเรียนระดับชั้น ม.2
Preview Course

Teacher: Angkana Pitchayadol

ประวัติศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

ส22103   ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

          ศึกษาวิเคราะห์วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเอกสารและ ตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี    ผลงานของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของไทยสมัยอยุธยาธนบุรีและภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ผลงานของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

 

รหัสตัวชี้วัด

ส.4.1    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

ส.4.3    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

รวมทั้งหมด   6 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

Teacher: พิชชาภา คงแก้ว

สุขศึกษา 2

รหัสวิชา พ22101                                            ชื่อวิชา สุขศึกษา 3    

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต)  ภาคเรียนที่ 1

 

          ศึกษา วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม

          โดยใช้กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายและการมีส่วนร่วม

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ม.2/1-2

พ 2.1  ม.2/1-4