Global searching is not enabled.
Skip to main content

19 Courses

Teacher: นายปรัชญา กาสุวรรณ์

ศิลปะ (ดนตรี)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ21102ศิลปะ                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2                                                เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

สาระทัศนศิลป์

รับรู้ความงามและคุณค่าของธรรมชาติศิลปะ  และสิ่งแวดล้อม วิจารณ์งานทัศนศิลป์ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์  สืบค้นข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันรู้  และเข้าใจว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการสร้างงานศิลปะรู้จักผลงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเอง

 

สาระดนตรี

จำแนกความแตกต่าง เรื่ององค์ประกอบของดนตรีเข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรี  มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และชีวิตประจำวันเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์เข้าใจหลักการจัดการแสดงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

 

สาระนาฏศิลป์

ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ชื่นชมเห็นคุณค่าของละครที่มีความหมายต่อชีวิตรับรู้ความแตกต่างของรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครว่ามีที่มาจากบริบทและวัฒนธรรมหลากหลายเข้าใจประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ที่มีส่วนในการบ่งบอกภูมิปัญญาท้องถิ่นรับรู้คุณค่าของละครอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสากล

โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์ทักษะการเขียน การอ่าน การร้องโน้ต การบันทึก การเปรียบเทียบและอภิปรายองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระประยุกต์ใช้นาฎศิลป์ ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1   ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6                                                  ศ 2.2   ม.1/2

ศ 1.2   ม.1/3                                                                       3.1   ม.1/4, ม.1/5

ศ 2.1   ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9                            3.2   ม. 1/2

รวมทั้งสิ้น  13  ตัวชี้วัด

นาฏศิลป์ไทย 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
วิชาเรียนระดับชั้น ม.1
Preview Course

Teacher: สุมาลี นุ่นเกษ

นาฏศิลป์ไทย 1 (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

                                                                  คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ศ21211           รายวิชา นาฏศิลป์ไทย 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            จำนวน 40 ชั่วโมง

จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     ภาคเรียนที่ 1

                 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวะ ท่ารําและการแต่งกายตามแบบแผน ทั้งแบบมาตรฐานและ พื้นเมือง ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องประกอบจังหวะอย่างง่ายๆการรําตามแบบแผนเบื้องต้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท่ารําเบื้องต้น สามารถรําตามแบบแผนได้ด้วยความสนุกเพลิดเพลิน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวะและปฏิบัติการใช้เครื่องประกอบจังหวะง่ายๆได้

2. สามารถปฏิบัติท่ารําทั้งแบบมาตรฐานและพื้นเมืองได้

3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายตามแบบแผนทั้งแบบมาตรฐานและพื้นเมือง

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท่ารําเบื้องต้นและสามารถรําตามแบบแผนเบื้องต้นได้อย่างสวยงาม

5. จัดการแสดงการรําได้

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

Teacher: พิชชาภา คงแก้ว

สุขศึกษา ม. 1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา พ21101                                            ชื่อวิชา สุขศึกษา 1

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต)  ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาหารที่เหมาะสมกับวัย

          โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียน ความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ม.1/1-4 

พ 2.1  ม.1/1-2

Teacher: นุชรี ตั้งเคี้ยน

ทัศนศิลป์ ม. 1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

ศ21101  รายวิชาพื้นฐาน (ทัศนศิลป์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน  1  หน่วยกิต

เวลา 40  ชั่วโมง

              ศึกษาความแตกต่าง ความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และความสมดุล  ฝึกปฏิบัติการวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้ ไกล เป็น 3 มิติและออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟฟิกอื่นๆในการนำเสนอความคิดและข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่องานทัศนศิลปือย่างอิสระ  มีสุนทรียภาพ มีอิสระนิสัยที่ดี  ชื่นชมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

Teacher: ทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์

สังคมศึกษา ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง

          สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับประวัติสาวก พุทธสาวิกาและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง หน้าที่ของชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ การบริหารจิตและเจริญปัญญา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรม  พุทธสุภาษิต โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

          เพื่อตระหนัก และเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นแบบอย่าง ตลอดจนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะพุทธศาสนิกชนได้ 

          ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนทีมีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการเจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

      

Teacher: จริยา ยุทธพงศ์

ภาษาจีนเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

21201    ภาษาจีนเบื้องต้น  ม. 1     ภาคเรียนที่  1         20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต

          ปฎิบัติตามคำสั่งสั้นๆที่ได้ฟัง ศึกษาการใช้สัทอักษร(pinyin)การออกเสียงพยัญชนะ สระ การผัน เสียงวรรณยุกต์ รู้และเข้าใจในเรื่องของคำ กลุ่มคำ ประโยคที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ประโยคและสำนวนในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะนำ ออกคำสั่ง และขอร้องให้ทำโดยการพูดและการเขียน อ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความง่ายได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่า และคำแนะนำในสังคมรอบตัว เข้าใจประโยค ข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นประโยคหรือข้อความสั้น ๆ

         เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ประวัติศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
วิชาเรียนระดับชั้น ม.1
Preview Course

อ.นูรีย๊ะ บ่าวเบ็ญหมัด: นูรีย๊ะ บ่าวเบ็ญหมัด

ประวัติศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3

คำอธิบายรายวิชา

ส 21103 ประวัติศาสตร์     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         

จำนวน  0.5  หน่วยกิต   

เวลา  20  ชั่วโมง

                 ศึกษา เปรียบเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ และนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  โดยการให้เหตุผลคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยและธำรงรักษาความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

ส  4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

ส  4.2  ม.1/1,  ม.1/2  

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด  

ประวัติศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ม.1/4,ม.1/5
วิชาเรียนระดับชั้น ม.1
Preview Course

Teacher: ศุภษร จันทร์ศักดิ์รา

ประวัติศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ม.1/4,ม.1/5

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาประวัติศาสตร์                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๓                            จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต              เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียนที่ ๑

          ศึกษาเปรียบเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำคัญของ                         แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ และนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

          โดยการให้เหตุผลคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์

          เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย มีความรัก        ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยและธำรงรักษาความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ส ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓

ส ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒

รวม ๕ ตัวชี้วัด

Teacher: mrs.metta chanthatho

ห้องสมุดกับการเรียนรู้ 1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง21221    วิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้ 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 คาบ          จำนวน 0.5 หน่วยกิต

      ศึกษากฎระเบียบวิธีการใช้บริการแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด ลักษณะและวิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

          โดยใช้กระบวนการศึกษา สำรวจ สังเกต การใช้ห้องสมุด การอ่าน และการค้นหาสารนิเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

          เพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ วิธีการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


Teacher: sumon khawlorn

คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่1

คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชาคณิตศาสตร์1         รหัสวิชา ค21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     จำนวนหน่วยการเรียน  1.5 หน่วยกิต        60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

                                                                                                                                                                                        

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้    

 

จำนวนเต็ม  เข้าใจและใช้ความรู้จำนวนเต็ม   สมบัติของจำนวนเต็ม  การบวกจำนวนเต็ม  การลบจำนวนเต็ม  การคูณจำนวนเต็ม  การหารจำนวนเต็ม  สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม  รนำควมรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม  ไปใช้ในกรแก้ปัญหคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

การสร้างทางเรขาคณิต  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตพื้นฐาน  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ  นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

เลขยกกำลัง เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลัง  การคูณและการหารเลขยกกำลัง  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ทศนิยมและเศษส่วน  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  การบวกและการลบทศนิยม  การคูณและการหารทศนิยม  เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกและการลบเศษส่วน  การคูณและการหารเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพด้านหน้า  ภาพด้านข้าง  และภาพด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

          การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  มีทักษะการแก้ปัญหา  การให้เหตุผลและนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด   การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ และการใช้เทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งให้มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

          การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1:  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินงานของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการนำไปใช้

          ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

          ม.1/2 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

มาตรฐาน ค 2.2 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้

ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ


ภาษาอังกฤษกับทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ 1
วิชาเรียนระดับชั้น ม.1
Preview Course

Teacher: Mr. Parptawan Hameson

ภาษาอังกฤษกับทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ 1

ภาษาอังกฤษกับทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ 1  อ21205   (เพิ่มเติม)

                                                                                            คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การสร้างอาหารของพืช การลำเลียงสารในพืช การสืบพันธุ์ของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช เทคโนโลยีชีวภาพ การจำแนกสาร สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม  สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย และการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะสำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ อยู่อย่างพอเพียง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเรียนระดับชั้น ม.1
Preview Course

Teacher: Miss Achara Kokkaew

ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา                       อ21101  ภาษาอังกฤษ              

ประเภท                       รายวิชาพื้นฐาน                             

กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ                                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่      1      

เวลา                            60 ชั่วโมง           

จำนวน                        1.5 หน่วยกิต                      

ครูผู้สอน                     นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว          

            ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกหรือระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา 

            สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้องทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม

            พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

            ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาล ของเจ้าของภาษากับของไทย

            ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือสถานศึกษา และใช้สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ

รหัสตัวชี้วัด        

ต1.1  ม 1/1 , ม 1/2 , ม 1/3 , ม 1/4                

ต1.2  ม 1/1 , ม 1/2 , ม 1/3 , ม 1/4

ต1.3  ม 1/1 , ม 1/2 , ม 1/3                            

ต2.1  ม 1/1 , ม 1/2 , ม 1/3

ต2.2  ม 1/1 , ม 1/2                                      

ต3.1  ม 1/1

ต4.1  ม 1/1                 

ต4.2  ม 1/1     

รวม 19  ตัวชี้วัด

Teacher: นางสาวเสาวลักษณ์​ นวนทอง

ภาษาไทย1 ภาคเรียนที่ 1 ม.1

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา   ท ๒๑๑๐๑                        รายวิชา    ภาษาไทย                  จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต

ประเภทวิชา  พื้นฐาน                   จำนวน    ๓    ชั่วโมง/สัปดาห์                  เวลา    ๖๐   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่                               ภาคเรียนที่  ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ครูผู้สอน  นางสาวเสาวลักษณ์ นวนทอง                        

 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรองได้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญ  ระบุเหตุและผลและ  ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ  จากการอ่าน  มารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน เหมาะสม  และสละสลวย  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ  มารยาทในการเขียน  พูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องฟังและดู  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำในภาษาไทย  การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ

ภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  อธิบายและวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

          โดยใช้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  ทักษะการอ่านจับใจความ  ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น  อธิบายคำ  คัดลายมือ  เขียนสื่อสาร  เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนย่อความ เขียนจดหมาย  พูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่องย่อ  พูดแสดงความคิดเห็น  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  สร้างคำ  วิเคราะห์  แต่งบทร้อยกรอง  สรุปเนื้อหาความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง

          สามารถเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน
การฟัง  ดูและการพูด  ใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับฐานะบุคคลและกาลเทศะ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๙)

ท ๒.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๗, ม.๑/๙)

ท ๓.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖)  

ท ๔.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๔, ม.๑/๕)

ท ๕.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕)

 

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด

Teacher: นางสาวพัลลภา บุญรังษี

ภาษาไทย 1 ภาคเรียนที่ 1 ม.1 (กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา   ท ๒๑๑๐๑                        รายวิชา    ภาษาไทย                  จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต

ประเภทวิชา  พื้นฐาน                   จำนวน    ๓    ชั่วโมง/สัปดาห์                  เวลา    ๖๐   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่                               ภาคเรียนที่  ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ครูผู้สอน  นางสาวพัลลภา  บุญรังษี                             

 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรองได้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญ  ระบุเหตุและผลและ  ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ  จากการอ่าน  มารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน เหมาะสม  และสละสลวย  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ  มารยาทในการเขียน  พูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องฟังและดู  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำในภาษาไทย  การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ

ภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  อธิบายและวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

          โดยใช้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  ทักษะการอ่านจับใจความ  ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น  อธิบายคำ  คัดลายมือ  เขียนสื่อสาร  เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนย่อความ เขียนจดหมาย  พูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่องย่อ  พูดแสดงความคิดเห็น  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  สร้างคำ  วิเคราะห์  แต่งบทร้อยกรอง  สรุปเนื้อหาความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง

          สามารถเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน
การฟัง  ดูและการพูด  ใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับฐานะบุคคลและกาลเทศะ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๙)

ท ๒.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๗, ม.๑/๙)

ท ๓.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖)  

ท ๔.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๔, ม.๑/๕)

ท ๕.๑  (ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕)

 

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด

Teacher: สันติพร ส่อสืบ

วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา  ว21101      รายวิชาวิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
ภาคเรียนที่  1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             เวลา   60  ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต
..................................................................................................

         ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์   ความหมายของวิทยาศาสตร์  กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม  การจำแนก  การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค  องค์ประกอบของสารบริสุทธิ์  สารประกอบและธาตุ  สมบัติของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ   ธาตุกัมมันตรังสีและโครงสร้างอะตอม การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช
          โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
          มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ตัวชี้วัด
 

2.1   .1/1 .1/2 .1/3 .1/4 .1/5 .1/6 .1/7 .1/8
1.2    ม.1/1 .1/2 .1/3 .1/4 .1/5 .1/6 .1/7 .1/8 .1/9 .1/10 .1/11.1/12 .1/13

.1/14 .1/15 .1/16 .1/17 .1/18

 

 

รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

 


Teacher: เสาวลักษณ์ รักใหม่

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1

     

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี        รหัสวิชา ว21103

รายวิชาพื้นฐาน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     ภาคเรียนที่  1      เวลาเรียน   20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต 

      ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี  วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี  ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  และทรัพยากร  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร  และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และปลอดภัย


ตัวชี้วัด
ว. 4.1   เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

        

Teacher: นุชรี ตั้งเคี้ยน

ศิลปะ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ศ  21101                             รายวิชาศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                       เวลา  40  ชั่วโมง

จำนวน   1.0  หน่วยกิต                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1            ภาคเรียนที่  1

           ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ    การสื่อความหมายด้วย ทัศนธาตุ   ตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  รู้จักรูปลักษณะของความงาม   ทางทัศนศิลป์และผลงานศิลปะในท้องถิ่น  มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมศิลปะ


Teacher: พิชชาภา คงแก้ว

สุขศึกษา1

รหัสวิชา พ21101                                            ชื่อวิชา สุขศึกษา 1

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต)  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาหารที่เหมาะสมกับวัย

          โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียน ความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ม.1/1-4 

พ 2.1  ม.1/1-2